Zuzana Ševčíková

Historian
  • Experience :
    47 years
  • Expertise :
    Science of Fine Arts, FFUK in Bratislava

Charakteristika

Štúdium  Veda o výtvarnom umení, FFUK v Bratislave, dipl. 1974,  rigorózna práca  (PhDr.)1976, interná ašpirantúra FF UK 1977-1980 (CSc.) Vysokoškolsk.pedagóg: 1980 – 2014. V súčasnosti: pamiatkový výskum,  Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti  pre Architektonicko-historický výskum a Umelecko-historický výskum, MK SR.

Vzdelávanie a odborná príprava

1974 Veda o výtvarnom umení, FFUK v Bratislave , dipl. 1974

1976  Rigorózna práca  (PhDr.)

1977-1980 Interná ašpirantúra FF UK 

1980 – 2014  Vysokoškolský pedagóg

V súčasnosti pamiatkový výskum

Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti  pre Architektonicko-historický výskum a Umelecko-historický výskum, MK SR.

Publikačná činnosť, zúžený výber

ŠEVČíKOVÁ, Z.: Architektúra v okúzlení.  PROJEKT, Bratislava,  vyd. SAS.  2020, s.12 -19.

ŠEVĆÍKOVÁ, Z.: Korpskommando a jeho detaily. K obnove dnešnej sídelnej budovy Filozofickej fakulty UK. IN:  PROJEKT, Bratislava, vyd. SAS, 4/5 2015, s.12 -19.

ŠEVČÍKOVÁ Z. a kol. : Bratislava- Pozsony- Pressburg. Stratené mesto- Lost City-Verlorene Stadt –Elveszett város.  Bratislava :Izraelská obchodná komora na Slovensku ,  Bratislava, vyd. ARCHA, 2013.  Vložené  CD.

ŠEVČÍKOVÁ, Z. – OBUCHOVÁ, V.: Aktuálne odkazy pre obnovu pamiatok. In: PROJEKT 1/3, 2013, s.118 -119.

ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Zbúraná židovská Bratislava. Bratislava, vyd.  Marenčin PT,2012. Vyšlo v slovenčine, nemčine, angličtine, ruštine a hebrejčine.

ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Južné podhradie Bratislavského hradu. Kapitoly z dokumentácie architektonických reliktov Vydrice. IN: Archaeologia historica, Brno,37/12, 2 s.357 -378. 2012

ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Farba ako súčasť štýlu v architektúre. IN: Projekt, vyd. SAS, Bratislava, 3, 2011 s.65 -68.

ŠEVČÍKOVÁ, Z.: K bratislavskému Podhradiu. IN: Projekt, vyd. SAS, Bratislava 4/5, 2011, s.102 – 106

ŠEVČÍKOVÁ, Z.- V. OBUCHOVÁ: Kláštor a kaštieľ v Horných Lefantovciach. IN:  Pamiatky a múzeá, 2010, 3, 59 -64.

ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Kaštieľ v Ostraticiach- stredoveký hrádok. IN: Archaeologia Historica, Brno,2008, 33, s.199-207.

MÚCSKA, V.- DANIŚ. M.- ŠEVČÍKOVÁ, Z.– Dejiny európskeho stredoveku.  Prešov, Vyd., M.Vaška,2006.

ŠEVČÍKOVÁ, Z.:  Historizmus ako fenomén tvorby v architektúre. IN: Architektúra a urbanizmus, Bratrislava, SAV, XXXV, 2001, 1, 27-33.

ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Gestaltet des hauses auf der Michalská strasse 14 -16 in Bratislava. IN: Varia Archeologica Hungarica,IX, Budapest-Pécs, ed.M. Font ,F.Sándor, 2000, s.107-111

ŠEVČÍKOVÁ, Z.: The message od Byzantium in post-Greatmoravian Picture of Slovakia( In architekture and Arts). In: Thessaloniki Magna Moravia. Zborník príspevkov medzinárodnej konferencie.Thesaloniki, 1999, s.285 -295.

ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Niekoľko nových poznatkov k urbanistickému vývoju Dolného mesta Nitra. IN: Archaeologia historica,  Brno, 23, 1998, s.379 -387.

ŠEVČÍKOVÁ, Z.: 13.századi trónoló Madonna szobor Dunajská Lužnán. A „misérdi Madonna“ újrafelfedezése. In: Művészettörténeti Értesítő. Budapest,  Vyd Académia, r.45, 1996, 3.4, s.267 -273

ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Okno. Remeslo, technika, umenie. Okno v dejinách umenia a v pamiatkovej starostlivosti. Bratislava, vyd. Príroda, 1990.

ŠEVČÍKOVÁ, Z.– OBUCHOVÁ ,V.: Michalská veža. Bratislava, vyd. MSPSOP,  Príroda, Bratislava, 1884.